1. Deadlift 5RM, 90%x5x3
  2. “Tabata Something Else” Tabata Pull-up 8 Rounds Tabata Push-up 8 Rounds Tabata Sit-up 8 Rounds Tabata Squat 8 Rounds

Alpha: High Pause Backsquat 5RM,  5x3 @ 90%